Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

 

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en privacy

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument (de koper): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit en gegevens van de verkoper

De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor Zuiderlicht cvba met maatschappelijke zetel in de Vaartdijkstraat 48/0001 St-Michiels (Brugge), ingeschreven onder het handelsnummer 0837.219.866, hierna genoemd ‘de verkoper’ enerzijds en elk fysiek persoon die een digitale koop wenst te regelen met de verkoper, hierna genoemd ‘de koper’.
Telefoonnummer: 0800 62 969 (te bereiken van maandag tot vrijdag vanaf 10u00 t/m 15u00)
E-mailadres: ben@transform3.be
Btw-identificatienummer: 0837.219.866

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper alsook de voorwaarden die van toepassing zijn op elke effectieve digitale aankoop op afstand via de verkoper, door een professionele koper of door een consument.
De aankoop van een product of een dienst via webshop veronderstelt de goedkeuring door de koper van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben de bovenhand op alle andere gestelde voorwaarden.
De  verkoper behoudt zich op elk moment het recht tot het wijzigen van de algemene voorwaarden.  In dit geval gelden de voorwaarden die van toepassing waren op datum van de aankoop door de koper.


Artikel 4 - Het aanbod
 1. Het aanbod is een groepsaankoop van Transform3.  Transform3 is een online platform met duurzame producten én diensten. Transform3 onderhandelt de beste voorwaarden en selecteert producten en diensten op maat van de klanten.
 2. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zullen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud hebben.
Artikel 5 – Kenmerken van de voorgestelde producten

De voorgestelde producten en diensten zijn deze die in de catalogus van de webshop van de verkoper afgebeeld worden.  Elk product wordt door de leverancier technisch omschreven.  De gebruikte foto’s van de catalogus zijn een waargetrouwe weergave maar kunnen wat betreft de kleuren afwijken van de aangekochte producten.

De verkoper is er verantwoordelijk voor dat de producten die deel uitmaken van het contract beantwoorden aan de omschreven kenmerken in de geleverde offerte, op het vlak van kwaliteit en/of van de service en het ter beschikking en bestaande legale regelmenteringen op datum van afhandeling van het contract.

 
Artikel 6 – De geografische afbakening

De verkoop op afstand van de producten die op de webshop van de verkoper gepresenteerd worden is voorbehouden aan de kopers die in België en wereldwijd wonen en die in België en wereldwijd zullen geleverd worden.

Artikel 7 - De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
De vermelde prijzen zijn exclusief de transport- en de leveringskosten.  De levering van de bestelling is gratis vanaf 50 euro netto (exclusief BTW en kortingen), tenzij het anders wordt vermeld.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


Artikel 8 – Aankopen

De koper die een product wenst te kopen is verplicht om:
  • alle gevraagde informatie op de bestelbon juist in te vullen alsook de kenmerken van de gekozen producten;
  • na verificatie de bestelling goed te keuren;
  • de betaling uit te voeren volgens de voorziene richtlijnen.
Met de validatie van de aankoop gaat de koper akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden en erkent deze in kennis genomen te hebben. Het geheel van de ingebrachte gegevens en de geregistreerde validatie dient als bewijs van de transactie.
De verkoper zendt via een e-mail een bevestiging van de geregistreerde aankoop.


Artikel 9 – De levering
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper op de bestelbon aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt en zich situeert binnen de geografische afbakening zoals wordt vermeld in artikel 6.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden wordt vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding van het contract conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wetgeving kan de koper een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen (vanaf de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen)  zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Artikel 11 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en met de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Artikel 12 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
 1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
 5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
Artikel 13 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
 4. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 14 – De garantie
 1. Overeenkomstig de artikels 1649 bis tot 1649 octies van het burgerlijk wetboek heeft de koper recht op een garantie van 2 jaar vanaf het moment van de levering van de aankoop.
 2. De transportkosten voor het terugzenden van bestelde goederen zijn ten laste van de koper.  Gelijk aan het bedrag van de transportkosten zal de verkoper aan de koper bij de levering van de producten uit garantie een kortingsbon geven.  Deze kortingsbon is 1 jaar geldig vanaf de verzendingsdatum door de verkoper.
 3. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Artikel 15 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Er wordt 100% vooruitbetaling bedongen. De koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De bestelling van de koper kan pas geactiveerd worden na de ontvangst van zijn/haar effectieve factuur betaling.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven online worden ingediend bij de verkoper via ben@transform3.be.  De koper mag ook bellen naar het service nummer 0800 62 969 of schriftelijk melden via briefwisseling op het volgend adres: Vaartdijkstraat 48/0001 Sint-Michiels (Brugge).
 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 18 - Privacy
 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de CVBA Zuiderlicht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8310 Brugge, Vaartdijkstraat 48/0001, met KBO-nummer 0837.219.866. De CVBA Zuiderlicht verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens in haar naam en voor haar rekening.
 2. De CVBA Zuiderlicht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 3. De CVBA Zuiderlicht gebruikt  de persoonlijke gegevens met het doel de bestellingen zo vlot en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen alsook voor het personaliseren van de website naar de smaken van de klanten. Indien andere doeleinden in aanmerking zouden komen, zal de verkoper deze gegevens uitsluitend gebruiken mits de toestemming van de koper hiervoor is bekomen.  De CVBA Zuiderlicht zal deze persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.
 4. De CVBA Zuiderlicht gebruikt deze gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
 • Als u een bestelling plaatst, heeft Zuiderlicht uw naam, telefoonnummer , e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij CVBA Zuiderlicht zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
 1. Met uitzondering van uw postadres en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden overgemaakt voor commerciële doeleinden. Indien u niet wenst dat uw postadres overgemaakt wordt aan derden, dan kan u zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat u zich inschrijft hetzij op elk ogenblik middels uw recht tot verbetering van de persoonsgegevens. U heeft gratis toegang tot uw persoonlijke gegevens teneinde verbeteringen aan te brengen, gegevens te verwijderen, of om uw opties inzake direct marketing te wijzigen, dit allemaal kosteloos (zie art. 12).
 2. Als u zich bij CVBA Zuiderlicht registreert, bewaart Zuiderlicht cvba uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.  Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
 3. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij  CVBA Zuiderlicht raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van de Secure Socket Layer.
 4. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Zij nemen ook hiervoor de maatregelen.
 5. De persoonsgegevens zullen bewaard worden tijdens de duur van de commerciële relatie tussen Uzelf enerzijds en de CVBA Zuiderlicht, alsook voor een duur van 36 maanden vanaf het einde van deze relatie. De gegevens kunnen ook bewaard worden voor een langere duur indien een wettelijke bepaling dient te worden nageleefd, dit overeenkomstig de huidige wetsbepalingen zoals die van het Economisch Wetboek.
 6. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft U recht tot toegang, wijziging, rechtzetting, verzet en verwijdering van uw persoonsgegevens, dit alles kosteloos.U dient hiervoor enkel een gewoon schrijven te richten aan:
 • ZUIDERLICHT CVBA, Vaartdijkstraat 48/0001 - 8200 Sint-Michiels (Brugge)

 
 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Transform3 is een project van Zuiderlicht CVBA - Vaartdijkstraat 48/0001 - 8200 Brugge (Sint-Michiels)

Laatste week!